The Library of Congress >  Researchers >  Search Finding Aids  >  Muriel H. Parry map collection
ContainerContents
Series XIV: Japan (in transliterated Japanese)
31 items
FOLDER 841 Genkai Kokutei Koen
19 x 32 cm
Genkai Kokutei Koen annai ryakuzu
Color tourist brochure with black-and-white photographs of scenic places and color pictorial map.
FOLDER 842 Hakone Tozan Tetsudo rosen annai
29 x 32 cm
Odawara-shi: Hakone Tozan tetsudo
Brochure with text and colored pictorial map.
FOLDER 843 Akune Kagoshima Kenritsu Koen
20 x 18 cm
[Akune-shi]: Akune-shi Kanko Kyokai
Brochure with text and black-and-white photos and color pictorial map.
FOLDER 844 Yamaguchi-shi=Yamaguchi
17 x 50 cm
Tokyo: Hinomoto Yoko (printing)
Ueno, Taku
Brochure with text and black-and-white photos and color pictorial map. Yamaguchi-shi taikan: on verso: Yamagushi-shi zenzu.
FOLDER 845 Kitakyushu goshi no chokanzu
22 x 51 cm
Tobata-shi: Wakato Kyodo Tosen Kumiai
Brochure "Kanko to sangyo Kitakyushu e = How to see Kitakyushu: Moji, Kokura, Yahata, Tobata, Wakamatsu cities." Pictorial map with text and color photos of sights.
FOLDER 846 See the Sights of Fukuoka
25 x 42 cm
[Fukuika-shi]: Fukuoka-shi Kankogakari
Brochure with pictorial map, text and black-and-white photos.
FOLDER 847 Meitetsi Basu ensen annaizu
46 x 46 cm
[Nagoya-shi: Nagoya Tetsudo Kabushiki Kaisha]
Pictorial map with transportation map, "unko keitozu" and text on verso. Panel title: "Ensen annai Meitetsu Basu."
FOLDER 848 Hokkaido in winter
30 x 44 cm
[Sapporo-shi]: Hokkaido Shokobu Shomuka
[henshu hokkaido Kanko Renmei]
Tourist brochure
Pictorial map with illustrations and black-and-white photos.
FOLDER 849 Miyagi-ken kankozu
52 x 35 cm
Sendai: Tohoku Shiko K.K. (printing)
Brochure "Sendai-shi annaizu" and pictorial map with 10 ancillary maps and black-and-white photos of sights.
FOLDER 850 Kanko Takahashi
19 x 36 cm
[Takahashi-shi]: Takahashi-shi, Takahashi-shi Kanko Kyokai, Takahashi Shoko Kaigisho
Sato, D.
Brochure "Takahashi-shi kanko chokanzu" with pictorial map, black-and-white photos and text of sights.
FOLDER 851 Kanko annaizu
19 x 19 cm
Aomori-shi: Aomori-shi Koei Kigyokyoku Kotsubu
Pictorial map on brochure, "Michinoku o Aomori shiei no romasuka de." Includes text and black-and-white photos.
FOLDER 852 Genkai kokutei koen Kanko no Hakata = Hakata
12 x 19 cm
[Fukuoka-shi]: Fukuoka-shi Kankoka, Fukuoka Kankl Kyokai
Pictorial map on brochure with text and black-and-white photos on verso.
FOLDER 853 Kanko Annai
19 x 23 cm
[Oita-shi] Oita-shi Kankoka, Oita-shi Knko Kyokai
Pictorial map on brochure, " Ooita, Oita-shi chushin shigaizu." Text and black-and-white photos.
FOLDER 854 Odawara Joshi Koen, dobutsuen, yuenchi
18 x 37 cm
[Odawara-shi]: Odawara-shi Shoko Kankoka
Pictorial map on brochure with text and color and black-and-white photos.
FOLDER 855 Toyoura-cho kanko annaizu
31 x 43 cm
[Yamaguchi-ken Toyoura-gun Toyoura-cho]: Toyoura-cho
Pictorial map on brochure, "Toyoura-cho yoran: Showa 32-nen." With text and black-and-white photos
FOLDER 856 Kanko to bussan
19 x 27 cm
[Aomori-shi]: Aomori-shi
Pictorial map on brochure with text and black-and-white photos.
FOLDER 857 1952
19 x 52 cm
Sapporo-shi: Sapporo Bunka Kyokai
Honda, Meiji (1919-1989)
Pictorial map in pamphlet, "Sapporo ehon / kanshu Sapporo Bunka kyokai."
FOLDER 858 Saga-shi kanko annaizu
19 x 25 cm
[Saga-shi]: Saga-shi
Pictorial map in pamphlet, "How to see Saga". With color and black-and-white photos and text.
FOLDER 859 Mikawa Bay National Park
17 x 17 cm
[Nagoya-shi]: Aichi-ken Kanko Kyokai
Pictorial map in pamphlet of same name, "Kokutei koen Maikawawan." With black-and-white photos and one illustration.
FOLDER 860 Akan: 1954-nen, circa 1954
26 x 36 cm
Kushiro-shi:L Kushiro-shi Kanko Kyokai
Pictorial map with black-and- white photos and text on verso.
FOLDER 861 Shikotsu Toya Kokuritsu Koen to Niseko
35 x 37 cm
[Sapporo-shi]: Hokkaido
Pictorial map with color photos and text.
FOLDER 862 Hokkaido Iwamizawa City
27 x 38 cm
[Iwamizawa-shi]: Iwamizawa-shi Kanko Kumiai
Pictorial map with black-and-white inset and ancillary photos and text.
FOLDER 863 Aomori-ken zue, Towada Kokuritsu Koen
36 x 43 cm
[Aomori-shi]: Aomori-shi
Pictorial map with black-and-white photos and text. Map on verso, "Aomori shigaizu." Brochure titled, "Kanko to sangyo no Aomori."
FOLDER 864 National Park shikotsu Toya
27 x 26 cm
[sapporo-shi]: Shikotsu Toya Kokuritsu Koen Kanko Renraku Kyogikai, Sapporo Tetsudo Kanrikyoku
Pictorial map with with black-and-white photos and text.
FOLDER 865 Shodoshima kanko annai
39 x 54 cm
Kagawa-ken Shodo-gun Tonosho-cho: Shodoshima Jidosha Kabushiki Kaisha
Pictorial map with with black-and-white photos and text.
FOLDER 866 Kazokuzure higaeri rekurieishon: Tokyo chushin
41 x 35 cm
[Tokyo]: Nihon Kotsu Kosha
Tourist brochure
Pictorial map with four ancillary maps and text.
FOLDER 867 Gakunan onsengo no zu, Showa 29 [1954]
41 x 59 cm
Tokyo: Nihon Chizu Kabushiki Kaisha, Showa 28
saku, jiro
Pictorial map with black-and-white photos and text. Brochure, "Hakone, Atami, Yugawara."
FOLDER 868 Nikko Kinugawa: Nikko Kokuritsu Koen: rikurieshon gaido kankozu, Showa 29 [1954]
41 x 57 cm
Tokyo: Nihon Chizu Kabushiki Kaisha
Yoshio, Mori
Tourist brochure
Pictorial map with text on verso. 2 copies.
FOLDER 869 Shuyo seisanbutsu: fuken to no menseki hikaku, circa 1954
50 x 70 cm
[Sapporo-shi: Hokkaido Kohoka]
henshu Hokkaido Kohoka
Tourist brochure
Pictorial map with inset location map.
FOLDER 870 Kanko Aichi; Aichi-ken kandozu
54 x 76 cm
[Nagoya-shi]: Aichi-ken
Tourist brochure
Pictorial map with black-and-white and color inset photos.
FOLDER 871 Shinshu Nihon bunken chizu Miyagi-ken; Sendai-shi shuyobu chizu; Shiogama Matsushima fukin
52 x 36 cm
Miyagi-ken Chosak hen
Tourist brochure
Pictorial map with text and graphs on verso.

Contents List